پلان شخصی$4/ماهانهمناسب جهت ارائه نمونه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

10GBفضای حرفه ای
100GBپهنای باند
2 ایجاد اکانت

ویژه
پلان حرفه ای$6/ماهانهمناسب استفاده شخصی

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

40GBفضای حرفه ای
500GB پهنای باند
5 ایجاد اکانت

پلان تجاری$8/ماهانهمناسب شرکت های کوچک

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

100GBفضای حرفه ای
1TB پهنای باند
10 اکانت نامحدود

طرح برنزی$4/ماهانهمناسب برای سایت شخصی

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

10GBفضای حرفه ای
100GB پهنای باند
2 عدد دیتابیس

پیشنهاد ما
طرح نقره ای$6/ماهانهمناسب برای سایت شرکتی

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

40GB فضای حرفه ای
500GB پهنای باند
5 عدد دیتابیس

طرح طلایی$8/ماهانهمناسب برای سایت های پرترافیک

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

100GB فضای حرفه ای
1TB پهنای باند
10 عدد دیتابیس

سرور اشتراکیمناسب سایت شخصی
$4/ماهانه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

هایبرید سرورویژه سایت های متوسط$6/ماهانه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

40GB فضای حرفه ای
500GBپهنای باند
5 عدد دیتابیس

میزبانی ابریویژه سایت پر مصرف8/ماهانه

با ثبت نام در سایت می توانید از یک ماه خدمات رایگان بهره ببرید

100GB فضای حرفه ای
500GB پهنای باند
5 عدد دیتابیس