عملیات های مجاز بر روی تصاویر

پیشفرض

پرنور

خیلی تیره

آبی تازه

روشن

بارانی

زننده

عتیقه

تدوینی

رویایی

یخ زده

خیلی پررنگ

خاکی

ساه و سفید

سیاه و سفید

تیره

زرد رنگ

بنفش

گلوه ای

تابستانی

ابری

انتخاب سبک تصویر

دور گرد

کم سایه

فقط گرد

حاشیه ساده

سایه بیرون

گرد حاشیه دار

حاشیه بیرون

سایه 3 بعدی

گرد و با حاشیه

استایل حساس به موس

بازشدن در پنجره جدید

لینک خارجی

زوم به همراه هاور